Resecentrum Stenungsund

gestaltningsbild Stenungsunds resecentrum

Just nu pågår en omfattande centrumutveckling i Stenungsund där det bland annat ingår en ny placering av ortens knutpunkt för kollektivtrafik. I samband med detta bygger vi ett nytt resecentrum med vänthall och skärmtak.

Tillsammans med Stenungsunds kommun, Västtrafik och Trafikverket planerar Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning för ett nytt resecentrum i Stenungsund. Det ska ha en god tillgänglighet och skapa förutsättningar för smidiga byten mellan alla trafikslag; gång, cykel, buss, tåg och bil. Syftet med resecentrum är att främja och öka resandet med kollektivtrafik.

Resecentrum planeras omfatta:

 • Stationsområde med en perrong om 170 meter väster om spåret, med möjlighet att bygga ut till 250 meter.
 • Bussterminal som möjliggör så kallad stjärntrafik (busslinjerna anpassas till tågens avgångstider) med 15 busshållplatser fördelat på båda sidor om spåret.
 • En gemensam buss- och tågperrong som förenklar smidigare byten. Perrongen planeras ha väntutrymme, väderskydd och skärmtak.
 • En stationsbyggnad som ska ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
 • En tunnel under spåret och Göteborgsvägen för gång- och cykeltrafik.
 • Gång- och cykelförbindelser till resecentrumet från alla väderstreck.
 • Cykelparkering på båda sidor om spåret.
 • Bilparkeringar för olika ändamål som exempelvis parkering för rörelsehindrade, korttidsparkering och hämta/lämna platser.
 • Bussfiler för optimerad framkomlighet.
 • Resecentrum förbereds även för ett eventuellt dubbelspår i framtiden.

Regionens fastighetsförvaltning ansvarar för byggnation av en stationsbyggnad, bussterminal, väderskydd samt skärmtak.

Gestaltning

Byggnaden kommer i sin gestaltning att likna andra motsvarande resecentrum, men också anpassas efter lokala förhållanden. Fasaden kommer att byggas av trä med stora glaspartier och rundade hörn som underlättar flöden och ger byggnaden en mer välkomnande form.

Stenungsunds kommun ansvarar för detaljplanen. Följ arbetet via kommunens webbplats

Tidplan

 • Nuläge 2022–2023: Arbete med systemhandling.
 • Upphandling planeras till: 2026/2027.
 • Beräknad byggstart: 2027.
 • Planerat färdigställande: 2028.
Tidplanen är preliminär.