Våra gröna miljöer

blommande buskar med en asfalterad gång.

Våra miljöer ska upplevas som tillgängliga, inkluderande och hälsofrämjande. När vi utvecklar den omkringliggande miljön vid våra fastigheter ska vi bidra till att skapa ökad biologisk mångfald och tillgång till grönytor för människor som rör sig i och omkring Västra Götalandsregionens fastigheter.

Gröna miljöer har en positiv effekt på vår hälsa. Inte minst när vi är sjuka och i behov av vård. Utemiljöer kring våra sjukhus bidrar till att skapa hälsofrämjande miljöer inom Västra Götalandsregionen.

Ett av våra mål är att utemiljöerna ska vara trygga, stimulerande och funktionella. Utemiljön är en självklar resurs och ska vara en naturlig del av vården. I de utemiljöer vi skapar tar vi hänsyn till de varierade behov som finns bland våra primära målgrupper; patienter, besökare och personal.

Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar får vi flera ekosystemtjänster som bidrar till att skapa hållbara och attraktiva fastigheter. På så sätt kan vi öka kunskapen och belysa konkreta lösningar som säkerställer att ekosystemtjänster blir en självklarhet för förvaltning, drift och projekt

I vår handbok för utemiljö berättar vi om hur vi tar hand om våra utemiljöer och vad som är viktigt för att upprätthålla en god kvalitet på dessa platser.

Handbok för utemiljö är ett stöd i arbetet med att leva upp till miljömålen i Agenda 2030, de mål som är satta i verksamhetsplaner samt VGR:s Miljömål 2030.

Utemiljöplaner

Utemiljöplanen beskriver både befintliga kvaliteter och förutsättningar liksom förbättringsåtgärder för en viss tomt eller plats. Syftet är att värna om befintliga grönytor samt möjliggöra för fler hälsofrämjande gröna rum för patienter, besökare och personal.

Utemiljöer kallades tidigare för grönstrukturplan och hade då ett bredare fokus. Utemiljöplaner bör skapas som ett komplement till bland annat fastighetsutvecklingsplan och teknisk försörjningsplan. 

Grönstrukturplan, Skaraborgs Sjukhus Skövde

Skaraborgs Sjukhus Skövde har som målsättning att ha trygga, stimulerande och funktionella utemiljöer för patienter, närstående och personal. I en grönstrukturplan (utemiljöplan) som togs fram år 2018 anges riktning och vägledning kring framtida beslut kopplat till utemiljö. 

Många av de grönytor som finns påverkas av byggprojekt på området. Med hjälp av grönstrukturplanen går det enkelt att se vilka kvalitéer som kommer att tas bort och som då behöver stärkas eller göras om.

Grönstrukturplanen beskriver även hur man på bästa sätt kan dra nytta av närbelägna grönområden. Det kan till exempel handla om hur grönytor och dagvattenhantering planeras så att möjliga spridningsvägar och sammanhängande växtlighet och eventuella vattendrag kan skapas.

Med hjälp av illustrationer hjälper planen till att visa hur utemiljön kan se ut kring sjukhuset när pågående byggnation är klar.

En ullustration med beskrivning av zonindelning i en Grönstrukturplan.

Zonindelning i en Grönstrukturplan. Illustration: WPS Landskap

 

Anna Ingemarsson

Teknisk förvaltare

Telefonnummer

Josephine Halldén Isaksson

Teknisk förvaltare

Telefonnummer