Bussdepå Järnbrott

  • 1 av 3
  • 2 av 3
  • 3 av 3

Göteborg ska vara en hållbar stad – därför är en väl utvecklad kollektivtrafik en självklar del av stadsutvecklingen. För att lyckas krävs satsningar på såväl fordon som depåer och uppställningsplatser.

I takt med att antalet bussar ökar, växer också behovet av fler bussdepåer. Depåer är en nödvändig del i kollektivtrafiken. Den nya bussdepån, Bussdepå Järnbrott, byggs för en helt eldriven bussflotta, och kommer kunna ta emot ungefär 100 bussar när den står klar. Bussdepån kommer att innehålla verkstäder, städ- och tvätthallar samt kontor och personalutrymmen.

Bussdepå Järnbrott byggs av Skanska, med Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning som byggherre och Västtrafik som hyresgäst.

Depån planeras stå klar 2025/2026.

Nuläge: Byggnation

Korta fakta om Bussdepå Järnbrott

Bussdepån kommer att kunna ta emot ungefär 100 bussar, och vara 45 000 – 50 000 kvadratmeter stor. Själva byggnaden planeras vara ungefär 6 000 kvadratmeter. Byggnaden byggs för att nå kraven för Miljöbyggnad Silver.

Nyheter om projektet

Nyhetsbrev juni 2024 för Bussdepå Järnbrott.

Nyhetsbrev mars 2024 för bussdepå Järnbrott.

Nyhetsbrev maj 2023 för bussdepå Järnbrott.pdf

Nyhetsbrev november 2023 för bussdepå Järnbrott.pdf

Frågor och svar om projektet

Vad är det som ska byggas?

Bussdepå Järnbrott ska bli en fullvärdig depå av hög kvalitet med lång livslängd. På depån samlas bussuppställning med teknikförsörjning, verkstad för service och reparationer, städ- och tvätthallar, tankning av fordonsbränslen, personal- och administrativa lokaler, trafikledning, miljöstation samt personalparkering.

Den nya depån erbjuder en effektiv, miljöriktig och trygg arbetsplats.

Bussdepån planeras att kunna ta emot cirka 100 bussar och vara 45 000 – 50 000 kvadratmeter stor.

 


Varför just här?

Göteborgs Stad har i samråd med Västtrafik pekat ut området lämplig plats för en ny bussdepå.

Platsen anses vara strategiskt bra för kollektivtrafiken och kommer att minska bussarnas transportsträckor till och från övriga bussdepåer i Göteborgsområdet. 


Vem är ansvarig för projektet?

Det är förvaltningen Fastighet, stöd och service i Västra Götalandsregionen som bygger och förvaltar fastigheten. Arbetet med den nya bussdepån sker i nära samarbete med Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen.


Finns det andra byggprojekt som pågår i närheten?

Medan vi bygger kommer även Göteborgs Stad att ha byggarbeten i närheten. De bygger en ny infartsväg till bussdepån från rondellen vid Radiovägen och utför diverse arbeten på avlopp och vattenledningar. Dessa projekt använder också Järnbrotts Prästväg till en början. 

Vid frågor om arbetena som Göteborgs Stad utför ska du kontakta Göteborgs Stad. Kontaktuppgifter hittar du på goteborg.se.


Hur kommer depån se ut?

I bilden längst upp på denna sida ser du skissbilder på hur depån ser ut när den är klar.


Hur kommer de kringboende påverkas under byggtiden?

När vi bygger bussdepån kommer det att låta av olika maskiner. Det som kommer låta mest är det som handlar om grundarbetet. För att stabilisera marken behöver vi bland annat att sätta pålar i marken.  Vi mäter kontinuerligt ljudet så att vi inte överskrider gränsvärdena för ljudnivåer.  

Fram till slutet på 2024 kommer byggtrafiken att gå på Järnbrotts Prästväg. Medan vi bygger kommer även Göteborgs Stad att ha byggarbeten i närheten. De bygger en ny infartsväg till bussdepån från rondellen vid Radiovägen och utför diverse arbeten på avlopp och vattenledningar. Dessa projekt använder också Järnbrotts Prästväg till en början. 

Vid frågor om arbetena som Göteborgs Stad utför ska du kontakta Göteborgs Stad. Kontaktuppgifter hittar du på goteborg.se. 


Gatan Järnbrotts Prästväg används även vid hämtning och lämning till Ebba Pettersson skola. Hur arbetar projektet förebyggande kring trafiksituationen?

Det är viktigt för oss att ha en trygg och säker trafikmiljö för barnen som går på skolan och bor i området. För att förbättra situationen kör vår entreprenör med sänkt hastigheten på fordonen som de använder. Projektets infartsväg kommer vara i nordvästra hörnet och ej utanför skolan. 

De som bygger bussdepån har även en särskild säkerhetsgenomgång där de får en genomgång av hur de på olika sätt kan visa hänsyn till omgivningen med tanke på bland annat buller, både innanför och utanför arbetsområdet. 


Hur tas det hänsyn till miljön i projektet?

Miljö är en viktig fråga. Under byggproduktion arbetar vi alltid med att minimera avtrycket på miljön. Inför varje byggprojekt gör vi även en analys om vad som är möjligt och rimligt att uppnå när det gäller olika miljökrav, beroende på byggnadens läge, kostnader med mera. I det här byggprojektet är ambitionen är att nå miljöbyggnad Silver för bussdepån.

Eftersom det är en bussdepå kommer det att bli stora asfaltytor. Därför kommer vi att försöka få in så många gröna inslag på fastigheten som möjligt.

Det kommer även vara en solcellsanläggning på taket på byggnaden.


Kontakt förvaltare och projektledare