Energi

Detaljbild på solpaneler på sedumtak

Våra fastigheter står för en stor del av Västra Götalandsregionens totala energianvändning. Värme, kyla och el förbrukar tillsammans nästan 300 gigawattimmar per år. Det motsvarar den årliga energiförbrukningen för cirka 12 000 genomsnittliga villor/radhus. Därför står minskad energianvändning högt upp på vår agenda.

2011 beslöt regionfullmäktige att energianvändningen i fastighetsbeståndet förvaltat av Västra Götalandsregionen skulle halveras till år 2030. Det inkluderar även den energi som köps till fastigheterna.

För att vi ska kunna nå en halverad energianvändning behöver vi:

  • ställa krav på låg energiförbrukning när vi bygger nytt. Högst 60 kilowattimmar per kvadratmeter
  • genomföra stora energieffektiviseringsåtgärder i befintliga fastigheter i samband med underhåll och ombyggnad
  • minska verksamhetsenergin via samverkan med vården.

Med dessa åtgärder siktar vi på att halvera energianvändning från värme, kyla, el och den energi som verksamheten gör av med till år 2030 jämfört med 1995. Målet är att sänka energianvändningen till 137 kilowattimmar per kvadratmeter. År 2019 blev utfallet 177 kilowattimmar per kvadratmeter.

Solenergiplanen i mål – nio år tidigare än planerat

2014 beslutade miljönämnden i Västra Götalandsregionen om en solenergiplan. Den innebär att Fastighet, stöd och service år 2030 ska ha installerat solenergianläggningar med kapacitet att producera tre gigawattimmar per år. Redan 2021 kommer vi att nå det målet – nio år tidigare än planerat.

Ny solcellspark på Norra Älvsborgs Länssjukhus

En av Sveriges största elproducerande solcellsanläggningar byggs just nu vid Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Anläggningen är den största i Västra Götalandsregionen hittills med drygt 4 500 paneler och en sammanlagd effekt på 1,6 megawatt. Det täcker en tiondel av sjukhusets totala energibehov. En gynnsam dag i juli skulle det kunna täcka hela sjukhusets elbehov.

Reportage om nya solcellsparken i VGR i Fokus

Värmeåtervinning kan lagras i marken

Vi jobbar även med värmeåtervinning i större skala. Principen är ganska enkel; vi flyttar värme från en plats med överskott till en med underskott.  Ett värmeöverskott kan uppstå i serverhallar och från kylmaskiner. Om vi inte har möjlighet att ta tillvara på värmeöverskottet när det uppstår kan det lagras i marken, i ett så kallat borrhålslager, för att sen kunna användas när behovet finns igen.

En maskin som gör ett så kallat borrhålslager i marken.

Värmeöverskottet när det uppstår kan det lagras i marken, i ett så kallat borrhålslager.

Energitänk hela vägen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde

För att lyckas bygga hus med låg energiförbrukning krävs fokus kring energianvändning under hela byggnationen. Skaraborgs Sjukhus Skövde är ett bra exempel på det.

Vid om- och nybyggnationen av barn- och ungdomsvård samt specialistmödravård vid Skaraborgs Sjukhus Skövde fanns ett tydligt mål; byggnaderna skulle inte använda mer än 70 kWh/m2 inkluderat den energi som köps till byggnaderna.

Målet nåddes, tack vare att man under hela projektets hade fokus på att minimera energianvändningen. Till exempel valdes energieffektiva fönster, väggar och tak och uppvärmning och kylning anpassades efter verksamhetens behov, hur mycket utrustning som används och hur mycket värme utrustningen alstrar.

 

En glasfasad vid Skaraborgs Sjukhus Skövde

Målet på 70 kWh/m2 nåddes tack vare energitänk hela vägen.

Energieffektiv utformning av byggnaden

Själva byggnaden är betydligt mer energieffektiv än vad Boverkets byggregler kräver och använder en fjärdedel så mycket energi som en genomsnittlig sjukhusbyggnad. 

Proportionerna på byggnadens yta är liten i förhållande till volymen. Det gör att värme inte läcker ut i samma grad som om ytan hade varit större. För att lokalerna inte ska bli för varma när det är soligt finns det automatiska solgardiner. Solvärmepaneler på taket värmer också en del av varmvattnet som används i verksamheten. 

Vill du veta mer om vårt energiarbete? Kontakta någon av våra energistrateger.

Annika Börjeson

Teknisk förvaltare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 35 00

Mikael Lindquist

Teknisk förvaltare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 35 00

Cajsa Lindström

Teknisk förvaltare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 35 00