Axevalla Hästcentrum

Ritning för Axevalla Hästcentrum

Nu bygger vi Axevalla Hästcentrum utanför Skara. Här kommer det finnas möjlighet för fler ungdomar att läsa en utbildning inom häst i Västra Götalandsregionen. Projektet beräknas stå klart för inflyttning sommaren 2024.

Axevalla Hästcentrum är ett nybyggnadsprojekt där Västra Götalandsregionen bygger en skolbyggnad med undervisningsstall, boxstall, rasthagar, foderlada, en verkstad och ett teknikhus på sammanlagt cirka 6 700 kvadratmeter, på en 7 hektar stor tomt, alldeles i anslutning till Axevalla travbana. 

Just nu sker stora satsningar på och i anslutning till Axevalla travbana där ett regionalt centrum för hästnäringen håller på att byggas upp. Samarbetet bygger på att olika intressenter utvecklar sina respektive verksamheter i samverkan där resurser i form av anläggningar, lokaler, kompetens och satsningar kan samutnyttjas för hela områdets bästa.  

För naturbruksförvaltningens del innebär det att nya undervisningsbyggnader och omgivande markytor behöver utvecklas skapa den bästa tänkbara miljön för människor och djur samt utgöra ett föredöme inom pedagogik, arbetsmiljö, miljösmart energiförsörjning, säkerhet, trivsel och effektiva lösningar för hästhållning. Anläggningen ska också användas för forskning och utveckling av ny teknik. Sammantaget ställer det stora krav på byggnadernas utformning och gestaltning som också ska följa VGR:s riktlinjer. 

Följ projektet genom vår livekamera!

Miljö och hållbarhet 

För att minska klimatpåverkan i byggprojektet ska trä väljas framför betong där det är möjligt ur konstruktions- och verksamhetssynpunkt. Där betong måste användas ska betong med en låg klimatpåverkan väljas. Projektet har ett mål om att klimatpåverkan ska vara 50 procent mindre än om hela stommen byggs av cementbaserad betong.  

I det här projektet har vi specifika måltal för respektive byggnad som är uppvärmd. Energianvändningen utslaget på samtliga uppvärmda byggnader ligger under 60 kWh/kvadratmeter. 

Arbetet med miljö och hållbarhet följer VGR:s hållbarhetsmål som kopplar an till FN:s globala mål och Agenda 2030.  

Konst 

Konstnärerna Pernilla Zetterman och Emma Kronvall har tilldelats varsitt konstuppdrag för Axevalla Hästcentrum.

Pernilla Zetterman utför konstnärlig gestaltning i anslutning till entréhallen och elevernas gemensamma utrymmen vid bibliotek och uppehållshörna. Konstverket ”Förstå” består av fotografiska bilder av hästar som möts och interagerar med varandra samt bilder som inspirerats av skolplanscher och vetenskapen kring hästen.  

I Emma Kronvalls konstverk ”Två själar samma tanke” lyfts relationen mellan människa och häst på ett poetiskt och själsligt plan. Konstverket utgörs av en skulptur med en människotorso sammanbunden med en hästtorso som placeras i utomhusmiljön i anslutning till elevernas uteplats. 

Fakta

  • Entreprenör: Novab AB
  • Planerad byggstart: 2022
  • Inflyttning: sommaren 2024 
  • Kostnad för projektet cirka 228 miljoner kronor (2020) 

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare