Klimat

Vi fokuserar vårt klimatarbete på de områden där vi påverkar mest och där våra åtgärder får störst effekt. Det kan handla om materialval, energieffektivisering och transporter. Genom att våga tänka nytt kan vi hitta lösningar som minskar vår påverkan på klimatet, inte minst när vi bygger nya hus.

Stomme i trä ger lägre koldioxidutsläpp

I samband med byggandet av ett nytt hästcentrum på Axevalla undersökte vi hur val av stomme påverkar klimatutsläppen. En stomme byggd med korslimmat trä och klimatoptimerad betong visade sig vara betydligt bättre för miljön än en stomme i stål.

I undersökningen på de olika stommarna tittade närmare på två typer:

  • En stomme i korslimmat trä (KL-trä) och klimatoptimerad betong.
  • En stomme i stål.

Det visade sig att koldioxidutsläppen från stommen byggd med KL-trä och klimatoptimerad betong var 28 procent lägre än från stommen i stål. Det ger en besparing på 169 ton koldioxid vilket motsvarar 36 varv runt jorden i en genomsnittlig bil. Däremot var kostnaden för att bygga med KL-trä och klimatoptimerad betong 10 procent högre än att bygga med stålstomme.

Ett tredje alternativ det bästa

Med utredningen som grund kunde vi se att ett tredje alternativ var ännu bättre. Även detta alternativ bygger på en stomme av trä och förväntas bli både billigare och bättre för klimatet än de två första alternativen.

Lärdomar från utredningen kommer att användas både i samband med byggnationen av Axevalla hästcentrum och (vid behov) i kommande byggprojekt.

Gestaltningsbild  av Axevalla Hästcentrum

Gestaltningsbild av Axevalla Hästcentrum. Illustration: Tyréns

Minskad klimatpåverkan från betong i nya tandvårdshuset

Betong står för en stor del av klimatpåverkan från våra byggprojekt. Vi utvärderar därför möjligheter att minska mängden betong genom att bland annat välja rätt storlekar för betongelement. Vi försöker även att hitta de alternativ som genererar minst koldioxidutsläpp vid framställningen.

Vid byggnationen av det nya tandvårdshuset vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde lyckades vi genom medvetna val minska koldioxidutsläppen med 16 procent jämfört med barn- och kvinnokliniken på samma sjukhustomt som togs i bruk några år tidigare. Det motsvarar energianvändningen för hela huset i 4 år.

Tandvårdshuset vid Skaraborgs Sjukhus Skövde

Minskad klimatpåverkan vid bygget av det nya tandvårdshuset vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Kristina Käck

Enhetschef

Telefonnummer