Om konstenheten

Laniakea från fågelhjärna - ett konstverk på regionens hus i Göteborg

Konstenheten vid Fastighet, stöd och service arbetar för att bidra till en god offentlig miljö i Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Vi ansvarar för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnation samt i inhyrda lokaler där regionen bedriver verksamhet. 

Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer sker till största del vid sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker, resecentrum och annan regional verksamhet.

Konsten har en betydande roll i arbetet med att skapa goda offentliga miljöer och bidrar till att stärka regionens varumärke och attraktionskraft – samtidigt som den ger fastigheterna ett mervärde. Oavsett språk eller kulturell bakgrund kan konsten bidra till en mer inkluderande miljö och finnas tillgänglig i alla människors vardag. 

I vårt uppdrag ingår att sprida kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön samt att genom inköp stimulera konstlivet i Västra Götaland. Konstenheten är en av landets största inköpare och förvaltare av konst. 

Konstsamlingen

Konstenheten ansvarar för förvaltning och hantering av Västra Götalandsregionens konstsamling. Samlingen består av cirka 66 00 konstverk som är utplacerade i olika typer av lokaler och verksamheter i regionen. I arbetet med konstsamlingen ingår att hålla konstverken i gott skick, åtgärda skador samt göra konstverken tillgängliga för personal, patienter, deltagare och andra som besöker våra lokaler. 

Konstverken i samlingen speglar sin samtid och är en stor tillgång som kan utgöra värdefullt material för framtida forskning. 

I riktlinjen för konsthantering kan du läsa mer om vad som styr konstenhetens arbete med Västra Götalandsregionens konstsamling.

Ramverkstaden

Många av de konstverk som placeras ut passerar vår ramverkstad för om- eller nyinramning. Här tillverkas även podier, skåp och andra monteringslösningar. I ramverkstaden genomförs vissa restaureringsarbeten av skadade konstverk. 

Konstverket på bilden är Laniakea, från fågelhjärnan av Trinidad Carrillo. Foto: Jonatan Fernström