SkaS Skövde solcellspark

närbild solceller

Över delar av parkeringsytorna och på flera tak har vi installerat solceller. Våra 10 250 kvadratmeter solceller producerar nu omkring 1 109 megawattimmar el per år. På parkeringsplatserna har vi satt upp flera laddstationer för elbilar.

Solcellsparken är del av en större utveckling på sjukhusområdet och ett led i vårt energiarbete. Vi har ett uttalat mål att halvera energianvändningen i regionens fastigheter från 1995 till 2030 och genom att satsa på solenergi kan vi förse sjukhuset med en del egenproducerad el och minska andelen köpt energi.

Takbundna solcellsanläggningar

Den takmonterade anläggningen är med sina 2 150 kvm en av de största takbundna solcellsanläggningar i Sverige. Anläggningen består av 1 328 solcellsmoduler med en total installerad effekt på 332 kW och förväntas producera 300 000 kWh solel per år. Anläggningen togs i drift i januari 2015 och levererade under året 282 000 kWh el.

Solceller över personalparkering

Utöver takanläggningen består Skövde solcellspark i dag av skärmtak med solceller om totalt cirka 7 000 kvm som är monterade som en länga ovanför en del av sjukhusets personalparkering. 

Utöver takanläggningen består Skövde solcellspark av skärmtak med solceller om totalt cirka 7 000 kvm som är monterade i flera längor ovanför en del av sjukhusets personalparkering.
Den installerade effekten på anläggningen är 1 141 kW och en förväntad årlig produktion på 1000 megawattimmar.

Totalt finns alltså 7 000 kvadratmeter solceller över parkeringslängorna samt 2 150 kvadratmeter på ett av hustaken. Nuvarande årsproduktion beräknas hamna i storleksordningen 1,3 GWh.

Planer finns på ytterligare utbyggnader, men dessa är inte beslutade än.

Patrik Rubenson

Projektägare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 35 00