Regler och riktlinjer

Det finns bestämmelser, regler och riktlinjer som styr parkering. Vissa regler meddelas om via vägmärken medan andra inte.

Riktlinjer för parkering

Regionfullmäktige har givit fastighetsnämnden och Fastighet, stöd och service uppdraget att hantera alla parkeringsfrågor vid Västra Götalandsregionens fastigheter. 

Regionstyrelsen har beslutat om principerna som Fastighet, stöd och service:s arbete utgår ifrån. Dessa innebär i korthet:

  • Kostnader för parkering ska finansieras av parkeringsavgifterna. Avgiften går till bland annat drift, underhåll och bevakning.
  • För parkeringar i Göteborg, Kungälv, Borås och Uddevalla finns ett marknadsvärde. Därför anpassas avgiften för personalparkering där ett marknadsvärde finns för att följa Skatteverkets regler
  • På platser utan marknadsvärde tas en enhetlig avgift ut där det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser i närområdet eller en risk att platserna används av andra än VGR:s personal. 
  • Hur prioritering av parkeringsplatser sker utifrån tillgänglighets-, besöks- och personalperspektiv.

Villkor för personaltillståndstjänsten
Parkera VGR

Här finner du villkor för Västra Götalandsregionens digitala personalparkeringstillstånd

Trafikförordningen

I trafikförordningen hittar du generella bestämmelser om hur du får stanna och parkera. Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks vanligtvis med vägmärken.

I skriften Stanna och parkera finns de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.

Information på Transportsstyrelsens webbplats

Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering

Det är följande lag, Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, som övervakningen på våra sjukhus utgår från.