Fysisk tillgänglighet

Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle med full delaktighet och att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

I Västra Götalandsregionen finns ett kompetenscentrum för fysisk tillgänglighet. Kompetenscentrumets uppdrag är att öka delaktigheten till Västra Götalandsregionens verksamheter för invånare med funktionsnedsättning. 

Riktlinjer för tillgänglighet

Kompetenscentrumet ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen - TD som är den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen.