Fastighetsförvaltning i VGR

Här finns riktlinjer och policyer som hänger samman med VGR:s uppdrag som fastighetsförvaltare.

Gränsdragning - vad ingår i hyran?

Gränsdragning mellan vad som ingår i internhyran och det som hyresgästen själv svarar för.

Inom en lokal finns utrustning och inredningsföremål som antingen tillhör fastigheten eller den brukare som använder lokalen. Vanligtvis är gränsen lätt att dra mellan vad som tillhör lokalen/fastigheten och vad som tillhör brukaren. Detta har betydelse för ansvarsfördelningen mellan Fastighet, stöd och service och den verksamhet som använder lokalen, beträffande anskaffning, eventuella krav på besiktningar, underhåll och återanskaffning.

Det finns utrustning och inredningsföremål som är i en gråzon mellan vad som tillhör fastigheten respektive brukaren och som det kan vara svårt att avgöra tillhörigheten för. För denna gränsdragning mellan vad som tillhör fastigheten respektive brukaren tillämpas enligt de allmänna bestämmelserna i upplåtelseavtalet Sveriges kommuner och landstings generella gränsdragningslista för byggnader - utrustning/inredning.

Gränsdragning - vad ingår i hyran?.pdf

Riktlinje för konsthantering

Västra Götalandsregionen äger idag cirka 66 000 konstverk som finns placerade i egna och andra huvudmäns lokaler. Västra Götalandsregionen ska äga eller låna konst till lokaler som inrymmer verksamheter som drivs inom Västra Götalandsregionens regi.

Riktlinje för konsthantering.pdf

Policy för lokalförsörjning 

Lokalförsörjningsprocessen styrs av Fastighet, stöd och service som har en helhetssyn baserad på kunskapen om det egna fastighetsbeståndet och hyresmarknaden inom regionen. Fastighet, stöd och service är en stödfunktion till kunderna och erbjuder kvalificerade tjänster inom lokalförsörjning.

Policyn innehåller ekonomisk styrning och hur arbetet med lokalförsörjning av koncernens verksamheter ska organiseras på det effektivaste sättet. Policyn gäller både Västra Götalandsregionens egna fastighetsbestånd och externt inhyrda lokaler. Grundläggande för riktlinjerna är att lokalkostnaderna ska hanteras utifrån ett koncerngemensamt perspektiv.

Policy för lokalförsörjning inom Västra Götalandsregionen.pdf

Strategi för ägande av fastigheter

Utgångspunkten är att Västra Götalandsregionen ska förvalta sitt kapital effektivt. Huvudinriktningen är att Västra Götalandsregionen ska äga alla sjukhus (fastigheter) som vi idag äger. Lokaler för primärvård och lokaler för tandvård ska i första hand hyras. Lokaler för folkhögskolor, naturbruksgymnasier och museer ska Västra Götalandsregionen i första hand äga. Administrativa lokaler ska i första hand hyras och övriga lokaler får bedömas i varje enskilt fall, om de ska hyras eller ägas.

Riktlinjer för tillgänglighet

I Västra Götalandsregionen arbetar vi för att människor ska kunna utbilda sig, arbeta, uppsöka vårdverksamheter, utöva kultur, att vara delaktiga i samhället. Det ställer krav på att Västra Götalandsregionens utemiljöer, lokaler och kollektivtrafik är användbara för så många som möjligt.

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet