Operation, tak, neonatal och solceller

NÄL- vy över ombyggnadsområde med taktält över fastigheterna

Fastighet, stöd och service har ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt igång på NÄL. Här berättar vi om respektive projekt och dess tidplan. Sedan tidigare finns en visionär fastighetsutvecklingsplan för NÄL. Nuvarande planer överensstämmer med denna.

Takrenovering

Taken på NÄL är låglutande med så kallad invändig takavvattning. Taken har inte renoverats sedan fastigheten byggdes 1986 och närmar sig slutet av sin livslängd med återkommande problem med vattenskador.

Planeringen av en större takrenovering inleddes år 2020, bland annat utvärderades olika lösningar med fokus på hållbarhet, livslängd, kostnad. Valet föll på en lösning som är robust och lever upp till gällande fuktsäkerhetskrav.

Takrenoveringarna startade år 2020 med ett pilotprojekt för att kunna utvärdera såväl den valda metoden som påverkan på verksamheten. Med utgångspunkt i resultatet från detta projekt fortsätter takrenoveringen successivt. Varje etapp delas in i mindre delar för att minimera störningarna för verksamheten.

Tidplan

Etapp 2–4, 2023–2025: Planering pågår

Solcellsanläggning

Vid en av infarterna till NÄL har Fastighet, stöd och service byggt en solcellsanläggning på 9000 kvadratmeter. På ett år beräknas solcellsanläggningen producera cirka 1,38 GWh elenergi som kommer sjukhuset tillgodo. Det minskar också kostnaden för köpt el. Satsningen är en del i Västra Götalandsregionens mål om en halverad energianvändning till år 2030 räknat från 1995.

Solcellsanläggningen är monterad på mark under inflygningszonen till helikopterplattan. Det är mark som inte får bebyggas och därmed inte kan användas till något annat. Solcellerna är placerade i öst-västlig riktning. Det gör att anläggningen blir yteffektiv och ger ett visuellt behagligt intryck.

Om den producerade elen skulle användas till att ladda en elbil så skulle denna kunna köra totalt 204 varv runt jorden på ett år på enbart solenergi. Alternativt skulle elen räcka till att värma upp 138 eluppvärmda villor.

Solcellsanläggningen startades upp under våren 2021.

 

Zumra Boskovic

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer