Etiska och sociala krav

Ska du lämna ett anbud  på en av våra upphandlingar är det bra att känna till att vi ställer etiska och sociala krav på de företag vi samarbetar med och vi har även ett samarbete med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet.

Det är viktigt för oss att de företag vi anlitar är seriösa. De vi arbeta tillsammans med använder sig inte av svart arbetskraft, sköter sina redovisningar samt betalar skatter och avgifter.

För att kontrollera anlitade företag använder vi Skatteverkets arbetsmetod för att förebygga ekonomisk brottslighet.

Infoblad VGR samarbete med Skatteverket.pdf

Etiska och sociala krav

Många av de varor vi köper tillverkas i länder med utbredd fattigdom där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter. Vi vill därför säkerställa att våra inköp inte gynnar företag som bryter mot dessa. 

Social hänsyn innebär att vi ställer krav för att en ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället ska uppnås. Det innebär att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning med mera.

Våra etiska och sociala krav i upphandlingar grundas i Lagen om offentlig upphandling, konventioner från Förenta Nationerna (FN) och Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Uppförandekod för leverantörer

Samtliga regioner och landsting i Sverige samarbetar för att ställa och följa upp etiska krav i upphandlingar. Samarbetet har lett fram till en uppförandekod för leverantörer som är ett krav i våra upphandlingar. 

Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer.pdf