Information och anmälan om flyghinder och annan störande verksamhet på helikopterflygplats

Ett flyghinder kan vara alltifrån en byggkran till en drönare. Efter anmälan om ett hinder till flygplatsen, via formuläret nedan, kan flygplatsen ge tillstånd till ett tillfälligt flyghinder. Anmälan ska ske 8 dagar före den tänkta händelsen. Flygplatsen kan då komma att utfärda ett "NOTAM".

För att skydda luftfartyg under flygning och start-landning finns lagar och regler om att anmäla och utmärka hinder. I Luftfartslagen 2010:500, Luftfartsförordningen 2010:770, Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:21, 2019:22, 2016:95, 2017:110 finns anvisningar hur detta ska ske.

Med hinder avses alla fasta eller rörliga objekt (mobilkranar, kranar mm.) tillfälliga eller permanenta.

  • Hinder som tränger in i flygplatsens in- och utflygningszoner får i princip inte förekomma.
  • I flygplatsens omedelbara närhet (500 meter) och i sidorna av in- och utflygningszoner kan uppstickande objekt utgöra fara och behöva hindermarkeras. Hinderljus av LED typ ska utstråla IR-ljus (för att synas med NVD, NVG), TSFS 2016:95
  • Hinder över 45 meter inom 1500 meters radie från flygplatsen ska även anmälas till flygplatsen. Hindret kan komma att behövas förses med hinderljus och anges på flygplatskarta.
  • Drönare: Inom 500 meter från flygplatsen får ej drönare framföras utan tillstånd. För 500-1000 meter från flygplatsen, kräver vi inget tillstånd att flyga på höjder mindre än 50 meter från marken
  • Hinder förses med hinderljus (röd lampa, Fix Red), med en ”robust” elförsörjning.
  • Inom Göteborgsområdet rådgör också med Sävetornet:
    031-552310

    ats.save@acr-sweden.se

Hinderljus ur funktion

Hinderljus som är ur funktion felanmäls till

fm.flyghinder@lfv.se eller nof@lfv.se

Sprängning, fågelsamlingar, vilt och ljus

Permanenta eller tillfälliga, störningar som kan inverka negativt vid landning/start, ska uppmärksammas och åtgärdas/informeras.

Fototillstånd krävs på sjukhusen

För att få fotografera på sjukhusen krävs tillstånd. Ta kontakt med aktuellt sjukhus i god tid innan den tänkta fotograferingen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
massmedia.su@vgregion.se 

Södra Älvsborgs sjukhus
info.sas@vgregion.se 

Skaraborgs Sjukhus
kommunikationsenheten.skas@vgregion.se

NU-sjukvården
nu.kommunikation@vgregion.se

Permanent hinder

Innan bygglov ges till ett permanent hinder, ska sökande/kommun ha kontaktat flygplatsen om hindret samt förhöra sig om det behöver markeras.

Luftfartsstyrelsen informerar i skrivelse ”ansvaret för handläggning av ärenden som rör luftfartens medverkan inför kommunala bygglov”. (LS 2007-1497) om kommunernas ansvar att skydda inrättade flygplatser så långt som möjligt och att informera flygplatserna vid ärenden som kan beröra dem. Flygplatser (även helikopterflygplatser) ska som egen sakägare ges möjlighet att yttra sig över planer och planerade byggobjekt som hindrar eller riskerar störa flygplatsens verksamhet.

Anmälan om flyghinder

Har flyghindret hinderljus (Fix Red)?

GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi inom Fastighet, stöd och service behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Lagring av personuppgifter